top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO CLAUCLAU

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: de Comm.V. Studio ClauClau (handelend onder de handelsnaam Vedette Claudette en den Box d'Anvers) met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Indiestraat 35/007 en ondernemingsnummer 0749.872.950

 

DEEL 1 – ALGEMEEN

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van de Dienstverlener, via de website, offerte, e-mail, … Deze lijst is niet limitatief.

 2. Dienst: de diensten die ik lever en die de Klant afneemt.

 3. Dienstverlener: Comm.V. Studio ClauClau of Vedette Claudette

 4. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

 5. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en de Dienstverlener.

 6. Producten: de producten die ik via mijn website verkoop/verhuur

 7. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

 8. Website:   www.vedetteclaudette.com

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener mijn diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, samenwerkingen, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

 

 

 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN VAN DE DIENSTVERLENER

 

Artikel 3 - Offertes

 

 1. . Een offerte uitgaande van de Dienstverlener is vrijblijvend en kan niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 15 dagen geldig, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. Deze kan onder de vorm van een prijsraming, een bestelbon of een offerte aangeleverd worden.

 

De overeenkomst komt pas tot stand nadat de klant als klant schriftelijk zijn/haar akkoord verklaart met de offerte én de Dienstverlener de opdracht heeft aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling stemt hij of zij uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet de klant af van zijn zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

 

3.2. Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt enkel de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Elke wijziging op vraag van de klant, elke bijkomende levering of prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven, zijnde aan een uurtarief van € 55,- (excl. BTW) voor administratief werk en 75 euro (excl. BTW) voor creatief/strategisch werk.

 

3.3. Nadat de overeenkomst is aangegaan door middel van een schriftelijk akkoord per mail, of het voortzetten van de samenxerking na ontvangst van de offerte, of een ondertekende bestelbon en/of een betaling van een voorschot[sv1] , kan de klant niet meer afzien van zijn/haar bestelling, tenzij met gezamenlijk akkoord. 

 

3.4. De Dienstverlener heeft het recht de bestellingen te annuleren indien deze dubbelzinnig zou zijn.

 

3.5. De Dienstverlener kan evenwel niet aan de offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze ervan kon uitgaan dat deze een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

 

3.6. De prijzen vermeld in de offerte zijn steeds inclusief  BTW.  De prijzen die worden opgegeven zijn steeds op basis van de geldige tarieven. Na bestelling behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de opgegeven prijzen aan te passen om zodoende eventuele prijsschommelingen op te vangen.

 

3.7. De kosten van diensten en goederen geleverd door derden of aangestelden zijn niet inbegrepen in de offerte, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Alle bijkomende kosten zijn ten laste van de klant, ongeacht de aard ervan. Deze worden rechtstreeks aan de klant gefactureerd en door de klant betaald, tenzij anders overeengekomen. 

 

De Dienstverlener kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele annulering van toeleveranciers bij laattijdige betaling en zal geen bedragen voorfinancieren, tenzij anders overeengekomen. De klant neemt bijgevolg de verantwoordelijkheid om betalingen (hetzij aan de Dienstverlener hetzij aan de toeleveranciers) tijdig en correct uit te voeren.

 

3.8. De prijs omvat geen bijzondere (huwelijks)verzekeringen. De klant is gehouden zich hierover zelf te informeren om eventuele kosten die o.a. het gevolg zijn van overmacht, uitstel, afgelasting of onderbreking, te dekken. Dit kan bij een maatschappij naar keuze. Indien de klant wenst af te zien van dergelijke verzekering, zijn de onkosten, gekoppeld aan een annulatie, voor eigen rekening van de klant.

 

3.9. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 4- Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 

4.1. De Dienstverlener zal op een professionele manier de nodige inspanningen leveren om haar dienstverlening zo goed mogelijk bij uw wensen te laten aansluiten.  De Dienstverlener doet het nodige om de overeenkomst uitvoeren naar haar best inzicht en vermogen. Dit betreft een inspanningsverbintenis en kan nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis.

 

4.2. Indien en voor zover dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft de Dienstverlener het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden zonder dat zij de klant hiervan op de hoogte moet stellen.

 

4.3. Soms moet de Dienstverlener over bijkomende informatie beschikken vooraleer de overeenkomst naar behoren kan worden uitgevoerd. Jij bent als klant gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken, o.a. in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

 

Als u herhaaldelijk geen medewerking verleent, stelselmatig voor vertragingen zorgt, of in gebreke blijft om uw verplichtingen na te komen, heeft de Dienstverlener het recht om haar overeenkomst eenzijdig te verbreken, prestaties stop te zetten, en/of een eindfactuur te versturen alvorens alle diensten geleverd zijn.

 

4.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de klant zijn verstrekt.  

 

Artikel 5 – Levertermijnen

 

5.1. De leveringstermijn is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. De verbintenis die de Dienstverlener aangaat betreft geen resultaatsverbintenis.  De Dienstverlener doet uiteraard het nodige om haar diensten binnen de gestelde termijn te leveren.  Een vertraging in de levering kan evenwel geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

5.2. Voorts heeft de Dienstverlener het recht om, indien zij door overmacht wordt gehinderd, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

 

5.3. De planning en uitvoering van de werken, bestellingen en leveringen geschieden pas na betaling van het contractueel bedongen voorschot en nadat de klant zijn/haar verplichtingen krachtens en uit het contract en deze algemene voorwaarden volledig bent nagekomen. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden heeft de Dienstverlener het recht om het contract als ontbonden te beschouwen en alle leveringen en werken te staken.

 

Artikel 6 – Facturatie en betaling 

 

6.1. De werkzaamheden worden pas aangevat na de volledige betaling van de hoofdsom of het contractueel vastgelegde voorschot, tenzij anders overeengekomen.

 

De Dienstverlener maakt steeds een factuur op, al dan niet periodiek, conform de gemaakte afspraken. De betalingen zijn opeisbaar conform hetgeen werd bepaald in de offerte en facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van de vennootschap binnen de 10 werkdagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

6.2. De Dienstverlener kan met voorschotten werken. Deze voorschotten dienen steeds stipt te worden betaald.

 

In het kader van eventplanning- of weddingplanning, dient de laatste factuur te worden betaald voor de datum van het evenement/de bruiloft tenzij anders overeengekomen.

 

De extra prestaties die de Dienstverlener heeft uitgevoerd op o.a. het evenement, worden achteraf gefactureerd conform de extra geleverde prestatie en/of goederen.

6.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

6.4. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de Dienstverlener recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen (zowel hoofdsom als intresten en schadevergoeding) volledig betaald zijn.

 

Artikel 7 - Betwistingen

 

7.1. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de eindfactuur of na einde van het evenement/de opdracht rechtstreeks aan de vennootschap geadresseerd te worden. De klant stemt er mee in de klacht enkel en alleen per mail aan de vennootschap te richten, gericht aan het emailadres hello@vedetteclaudette.com en deze is pas ontvankelijk na schriftelijk tegenwoord van de Dienstverlener. De klant stemt er mee in de klacht niet te verspreiden via andere kanalen of social media. Indien dit wel wordt gedaan, mag de Dienstverlener een schadevergoeding eisen voor de belopen imagoschade, met een minimum van 3500 euro excl. BTW.

 

Na het verstrijken van deze termijn worden de verkochte goederen of de geleverde werken beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de klant gesteld bij aankoop en is de Dienstverlener niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken.

 

7.2. Ook betaling, zelfs gedeeltelijk van de eindfactuur, of het louter in gebruik nemen, of het aanleveren van een positieve beoordeling na afloop van de Dienst, kan als vermoeden gelden dat u stilzwijgend de oplevering heeft aanvaard, tenzij u binnen de 8 dagen na één van voormelde gelegenheden, via e-mail een klacht indient. 

Artikel 8 – Beëindiging of annulatie

 

8.1. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

 

8.2. De klant kan de overeenkomst niet annuleren, tenzij met schriftelijk akkoord van de Dienstverlener. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert met toestemming van de Dienstverlener of indien de overeenkomst geen doorgang kan vinden door de klant, is de klant aan de Dienstverlener een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, berekend als volgt:

 

Voor event- en weddingplanning: 

- Verbreking/annuleren tot 6 maanden voor het evenement: de reeds gemaakte kosten en uren zullen in rekening worden gebracht, met een minimum van 30% van het totaalbedrag dat vermeld wordt in de budgetplanning op de gemeenschappelijke Google Drive  (en van de eventuele meerkosten);

- tussen de 3-6 maanden voor het evenement: de reeds gemaakte kosten en uren zullen in rekening worden gebracht, met een minimum van 50 % van het totaalbedrag dat vermeld wordt in de budgetplanning op de gemeenschappelijke Google Drive (en van de eventuele meerkosten).

- vanaf 3 maanden voor het evenement zal het volledige totaalbedrag die vermeld wordt in de budgetplanning op de gemeenschappelijke Google Drive (en van de eventuele meerkosten) in rekening gebracht worden.

 

Voor andere diensten: de reeds gemaakte kosten en uren zullen in rekening worden gebracht, met een minimum van 35% van het offertebedrag (en van de eventuele meerkosten).

 

Dit onverminderd het recht van de Dienstverlener om haar daadwerkelijke schade in rekening te brengen.

 

8.3.  Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting, alsmede in geval van faillissement, van aanvraag van uitstel van betaling, van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, wordt de klant van rechtswege geacht in verzuim te zijn en dan heeft de Dienstverlener het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn. In al deze gevallen is elke vordering van de Dienstverlener lastens de klant dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 9 – Vertegenwoordiging

 

Iedere persoon/onderneming die bij de Dienstverlener opdrachten plaatst in opdracht en/of voor rekening van derden, blijft verantwoordelijk conform artikel 1120 BW en zal instaan voor de betaling van de uit te voeren werken/reeds uitgevoerde werken.

 

Artikel 10 –Overeenkomsten met derden  

 

10.1. De Dienstverlener assisteert de klant bij het zoeken naar potentiële leveranciers. De Dienstverlener biedt dit enkel aan als een extra dienst. De overeenkomsten met derden, met tussenkomst van de Dienstverlener, worden rechtstreeks gesloten tussen de derde en de klant tenzij anders overeengekomen.

 

10.2. In het geval de Dienstverlener in naam van de klant offerte(s) dient te tekenen of goederen in ontvangst neemt, is dit enkel en alleen in naam en voor rekening van de klant.

 

De Dienstverlener kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld wanneer er problemen of discussies optreden tussen deze leverancier en de klant.  

 

10.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de prestaties of het materiaal van externe leveranciers of aangestelden. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele nalatigheden van derden en/of aangestelden of wijzigingen in prijzen.

 

Artikel 11 – Vergunningen

 

In het geval de Dienstverlener instaat voor het aanvragen van de nodige vergunningen, zal de Dienstverlener hiervoor het nodige doen.

 

Alle kosten, taksen en lasten hieraan verbonden vallen ten laste van de klant en zullen worden doorgefactureerd door de Dienstverlener aan de klant.  Deze factuur dient te worden betaald voor de eventdatum.

 

De klant vrijwaart de Dienstverlener voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van deze vergunningen of voor zaken die niet zouden vergund zijn.

 

Artikel 12- Opgegeven aantallen – wijzigingen of supplementaire bestellingen

 

12.1. In het geval de Dienstverlener instaat voor de catering, dient de klant het definitief aantal gewenste personen of hoeveelheden ten laatste 14 dagen voor het evenement schriftelijk door te geven, in principe via e-mail. Telefonische bevestigingen worden niet aanvaard.  

 

12.2. Een vermindering van de in de offerte voorziene hoeveelheden of personen (of zoals doorgegeven door de klant) met meer dan 10%, heeft de Dienstverlener het recht om ofwel de overeenkomst te annuleren zonder enige vergoeding hiervoor te betalen of om de afgesproken prijs aan te passen.

 

12.3. Elke wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling kan een verhoging van de prijzen met zich meebrengen en zal het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie. Deze factuur dient te worden betaald voor de eventdatum tenzij anders overeengekomen.

 

12.4. Indien de klant de datum van het evenement zou wijzigen, dan behoudt de dienstverlener zich het recht om de prijzen aan te passen indien nodig.

 

12.5. Indien er bij het evenement minder personen aanwezig zouden zijn of mindere hoeveelheden dan voorzien in de bestelbon of doorgegeven door de klant, dan kan dit nooit leiden tot enige prijsvermindering.

 

12.6. De prijs zoals voorzien in de bestelbon of minstens conform het aantal zoals door de klant doorgegeven uiterlijk 14 dagen voor het evenement, worden gefactureerd door de Dienstverlener. Indien één van de activiteiten van het evenement niet meer beschikbaar zijn, dan behoudt de dienstverlener zich het recht voor om te voorzien in een gelijkwaardige vervanging.

 

 

Artikel 13 – Veiligheid

 

In het geval de Dienstverlener dient in te staan voor de veiligheid op het evenement, zal zij in de mate van het mogelijke de nodige regelingen treffen en dit in functie van het veiligheidsplan, zoals o.a. EHBO-post, security,…

 

Alle kosten, taksen en lasten hieraan verbonden vallen ten laste van de klant en zullen worden doorgefactureerd door de Dienstverlener aan de Klant.  Deze factuur dient te worden betaald voor de eventdatum. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op een evenement.

 

Artikel 14 – Ter beschikking stellen van materiaal

 

De klant dient het materiaal af te halen op de voorziene tijdstippen.  De klant verklaart het goed in goede staat te hebben ontvangen, zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen.

 

Bij het ter beschikking stellen van het materiaal zal de Dienstverlener aan de klant (of degene die namens de klant het materiaal in ontvangst neemt) de nodige instructies geven voor een correct gebruik van het materiaal.

 

 

Artikel 15 – Gebruik van het goed en inleveren van materiaal

 

15.1. De klant zal het gehuurde/gebruikte goed als een goede huisvader gebruiken en volgens de bestemming ervan. 

 

15.2.  De klant is verplicht het materiaal op een door de Dienstverlener aan te geven plaats in te leveren in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Indien het materiaal verloren gaat, is de klant gehouden de Dienstverlener schadeloos te stellen voor alle schade die als gevolg van het verloren gaan van het materiaal bij de klant ontstaat. De klant dient derhalve niet alleen de schade voor het verloren gegane materiaal te vergoeden, maar ook alle schade die Dienstverlener lijdt als gevolg van het verloren gaan van het materiaal (o.a. winstderving, schadevergoedingen, …-)

 

De periode tot wanneer de klant de schade dient te vergoeden, loopt tot het moment dat de Dienstverlener de volledige schadevergoeding in zijn bezit heeft.

 

In geval van schade of verlies, is de klant verplicht de Dienstverlener hiervan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk in kennis te stellen;

 

 

Artikel 16 – Verzending en Levering

 

16.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

 

16.2.    De Dienstverlener verzendt de producten steeds maar na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Dienstverlener en de klant. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

 

16.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De Dienstverlener zal alsdan zo spoedig mogelijk de nieuwe leverdatum meedelen.

 

16.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België tenzij anders overeengekomen.

 

16.5. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het door haar/hem opgegeven e-mailadres.

 

16.6. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hi/zij de Dienstverlener hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. . Na kennisgeving zal de Dienstverlener de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

 

16.7. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

Artikel 17 - Onderverhuur

 

De klant mag het gehuurde/ter beschikkinggestelde  materiaal niet aan derden verhuren, noch in gebruik geven. De klant mag het gehuurde nooit ter zekerheidstelling bezwaren.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan derden, toegebracht door of met het gehuurde materiaal. De Dienstverlener is ook niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of met het gehuurde materiaal, al dan niet als gevolg van het niet of niet voldoende functioneren van het gehuurde materiaal.

 

 

DEEL 4 – ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

 

19.1. Overmacht

 

De dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

 

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van verplichtingen van de Dienstverlener geheel of gedeeltelijk verhindert. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, Covid-19 en de gevolgen ervan, etc.

 

Worden tevens als overmacht beschouwd, de volgende gebeurtenissen:

 • het overlijden van één van de huwelijkspartners

 • ziekenhuisopname één van de huwelijkspartners, tenzij deze het gevolg is van een vooraf door de huwelijkspartner gekende medische behandeling of ziekte;

 • het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden in de eerste graad van één van de huwelijkspartners en/of van de getuigen;

 • natuurrampen, pandemiën, oorlogssituaties, oproer en algemene stakingen.

 

Ook bij annulering wegens overmacht worden reeds betaalde facturen als verworven beschouwd. Ook de reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden en zijn verschuldigd.  Openstaande bedragen aan de Dienstverlener en de andere toeleveranciers, worden tevens verschuldigd.

 

De Dienstverlener zal in geval van overmacht, in de mate van het mogelijke, alles in het werk stellen om alsnog de huwelijksdag zo vlot mogelijk en zo veilig mogelijk te laten verlopen en zal de klant informeren over eventuele risico’s. De Dienstverlener echter in geen geval verantwoordelijk voor ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade, ziekte of lichamelijk letsel. Financiële gevolgen die hieraan verbonden zijn, zijn ten laste van de Klant.

 

 

19.2. Relaties met derden

 

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

 

De aansprakelijkheidsbeperking in hoofde van de Dienstverlener wordt mede bedongen ten behoeve van door de Dienstverlener voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden en aangestelden.

 

19.3. Contractuele tekortkomingen

 

Indien bij het uitvoeren van deze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten is, kan je haar hiervoor schriftelijk in gebreke stellen met feitelijk bewijs van de tekortkoming, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding, die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De Dienstverlener zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

 

De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (o.a. gevolgschade, gederfde winst, vertragingsschade, …)

 

De Dienstverlener kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van de opdracht, indien de klant controle heeft uitgevoerd op het aangeleverde materiaal en goedkeuring heeft gegeven.

 

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

De klant vrijwaart de Dienstverlener voor elke vordering (hoofdsom, interesten en kosten) in verband met zaken waarvoor zij/hij zelf hoort in te staan.

 

De Dienstverlener kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden of schade, vernietiging of diefstal van materiële goederen ten tijde van het evenement.

 

De Klant staat steeds zelf in voor de veiligheid van haar deelnemers of gasten op het evenement of bruiloft.

 

19.4. Technische problemen website

 

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

 

19.5. Huur materiaal

 

Materiaal dat aangeleverd wordt door de Dienstverlener moet door de klant in dezelfde staat afgeleverd worden als in de staat waarin het werd geleverd.  Elke schade of verdwijning zal integraal worden doorgerekend aan de klant en dient te worden betaald door de klant op eerste verzoek van de Dienstverlener.

 

19.6. Klachten

 

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontvangen van de factuur of na het beëindigen van het evenement of afleveren van de diensten/producten aan te leveren via mail naar hello@vedetteclaudette.com.  

 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 


De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

 

19.7. Bijzondere bepalingen inzake COVID-19

 

De klant heeft een wettelijke plicht om de Dienstverlener haar aangestelde derden een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden en de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen te treffen.

 

De Dienstverlener  mag de overeenkomst op elk moment eenzijdig beëindigen indien de pandemie en de daarmee verband houdende adviezen en overheidsmaatregelen overmacht opleveren. Er is sprake van overmacht indien nakoming (praktisch) onmogelijk is of indien ziekte nakoming verhindert en er geen alternatieve oplossing voorhanden is.

 

Wijzigingen aan de overeenkomst als gevolg van COVID-19, die tot gevolg hebben dat de Dienstverlener extra uren presteert door bijkomende arbeid te leveren, zullen door de klant gehonoreerd worden aan een uurtarief van € 55,- (exclusief BTW).

 

Artikel 20 - Intellectuele eigendomsrecht

 

20.1. De Dienstverlener investeert veel tijd, energie en middelen in het vervaardigen van de nodige beleving, grafische designs, storytelling, planningstools, communicatie, ….  Alle materialen die de Dienstverlener de klant aanlevert, mogen dan ook enkel met de toestemming van de Dienstverlener worden bewerkt of verwerkt dan waarvoor deze gemaakt zijn. De klant stemt in met een verwijzing naar de Dienstverlener en de Dienstverlener kan dit steeds publiceren op haar sociale media/website zonder hiervan de Klant in kennis te stellen.

 

Eventuele overdracht van deze rechten aan de klant wordt beperkt tot de contractueel vastgelegde bestemming, aantallen, territorium en duur en geldt onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de gefactureerde rechten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert de Dienstverlener te beschikken over de auteursrechten, licenties of gebruiksrechten met betrekking tot het door de Dienstverlener geleverde werk of prestaties.

 

20.2. Als de Dienstverlener een schending vaststelt, heeft de Dienstverlener het recht hiervoor een redelijk vergoeding in rekening te brengen. De Dienstverlener heeft het recht om haar intellectuele eigendom ook voor andere doeleinden te gebruiken. De Dienstverlener blijft steeds eigenaar van al haar intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, waaronder de door de Dienstverlener verstrekte materialen, ideeën, concepten of ontwerpen, alsook haar auteursrechten, naburige rechten, know-how, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, octrooien, domeinnamen, bronbestanden, rechten op databanken, computerprogramma’s, ….

 

20.3. Materiaal dat door de klant voor reproductie of integratie in de bestelde creatie wordt voorgelegd geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. De klant zal de Dienstverlener vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot dit materiaal in het kader van de opdracht.

 

Artikel 21 -Gegevensverwerking

 

21.1. Door het ondertekenen van de verkoopsvoorwaarden/ de bestelbon, plaatsen van een bestelling, voortzetten van de samenwerking na oplevering van een budgetraming of zelfs aanvragen van een offerte, verklaart de klant akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform haar privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met haar algemene privacyverklaring die toegankelijk is op haar website.

 

22.2. Voor zover de persoonsgegevens door of een externe partner laat verwerken, is de Dienstverlener louter een ‘verwerker’ van deze gegevens en doen zij dit op zorgvuldige wijze. De klant blijft evenwel de ‘verantwoordelijke’ van deze persoonsgegevens en staat in voor de instructies die de klant geeft. De klant dient in deze zin de Wet Verwerking Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming integraal na te leven. De voorwaarden en modaliteiten op basis waarvan de Dienstverlener als ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor de klant optreden.

 

22.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener voor de klant verricht, verwerkt de Dienstverlener als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de klant  opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van het klantenbeheer van de Dienstverlener, voor marketingdoeleinden, en dienen om de overeenkomst met de klant uit te voeren.

 

 

Artikel 23- Algemeen

 

23.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

 

23.2. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

 

23.3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

 

23.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is. 

 

 

 

bottom of page